Loading..
Processing... Please wait...

Product was successfully added to your shopping cart.Algemene leveringsvoorwaarden Djooz Webshop

Algemene leveringsvoorwaarden DJOOZ Webwinkel

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 DJOOZ: Esté Vision, tevens handelend onder de naam DJOOZ,gevestigd aan Zijtak oost zijde 63, 7833 AN Nieuw Amsterdam, telefoonnummer 0591-555665, KvK-nummer: 04063732,

1.2 DJOOZ Website: www.DJOOZ.com

1.3 Koper: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met DJOOZ een Koop sluit.

1.4 Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door DJOOZ en een Koper.

1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij, in het kader van een door DJOOZ georganiseerd elektronisch systeem voor verKoop, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6 Koop: een Overeenkomst die een Consumentenkoop is.

1.7 Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de Overeenkomst.

1.8 Bestelling: producten waarvan de aspirant-koper via het elektronische systeem op de DJOOZ Website kenbaar maakt, dat hij die door middel van een Overeenkomst van DJOOZ wenst te kopen.

1.9 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

1.10 Bedenktijd:de periode waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

2   Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van, aanbieding door, bestelling bij, Overeenkomst en Koop gesloten met DJOOZ. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2 De door DJOOZ in de uitvoering van de koopovereenkomst ontvangen (persoons) gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nimmer aan derden worden vertrekt.

 

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten die op de DJOOZ Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Aan een aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend en DJOOZ is niet aan enige aanbieding of prijsopgave gebonden.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang zij worden vermeld op de DJOOZ Website en zolang de voorraad strekt.

3.3 Koper kan zijn aanbod doen door middel van het daartoe aangegeven elektronische systeem op de DJOOZ Website.

3.4 DJOOZ behoudt zich het recht voor om een bestelling – ook zonder opgave van reden – te weigeren dan wel bij Koper om nadere inlichtingen te vragen alvorens zijn aanbod te aanvaarden.

3.5 Een Koop komt tot stand zodra DJOOZ het door koper elektronisch gedane aanbod aanvaardt doordat DJOOZ een bevestigingse-mail zendt aan het opgegeven e-mailadres van Koper.

3.6 Binnen de wettelijke kaders kan DJOOZ: (i) nagaan of Koper aan zijn betalingsverplichting(en) kan voldoen en (ii) zich op de hoogte stellen van al die feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Koop. Indien DJOOZ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koop niet te sluiten, is zij gerechtigd de bestelling te weigeren of aan de acceptatie ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de DJOOZ Website worden uitgedrukt in euro’s. Tenzij anders aangegeven, zijn prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verpakkings-, verzend- en administratiekosten.

4.2 Koper betaalt door middel van één van de op de DJOOZ Website aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien betaling met een creditcard geschiedt, behoudt DJOOZ zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, de bestedingsruimte, de kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.

4.3 Alle leveringen aan Kopers geschieden bij vooruitbetaling tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Indien de prijs van de aanbieding en/of de omschrijving van het product - zoals genoemd op de DJOOZ Website en/of in de bevestigingse-mail - onjuist is of fouten bevat, behoudt DJOOZ zich het recht voor deze binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. DJOOZ stelt Koper hiervan zo spoedig schriftelijk, per e-mail of telefonisch in kennis. In geval van een prijsverhoging heeft koper het recht de Koop per aangetekende brief en/of per e-mail (info@DJOOZ.com) te ontbinden.

 

5 Levering en verzendkosten

5.1 DJOOZ verbindt zich jegens koper om de gekochte zaak behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat deze bij normaal vervoer zijn bestemming in goede staat bereiken.

5.2 DJOOZ verbindt zich om de gekochte zaak aan Koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals aangegeven op de DJOOZ Website.

5.3 DJOOZ heeft de verzending en aflevering van aanvaarde bestellingen binnen en buiten Nederland uitbesteed aan TNT Post.

5.4 De gekochte zaak wordt afgeleverd op het adres van koper, zoals genoemd in de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail. Het is aan koper de juistheid van dat adres te controleren. Koper verbindt zich eventuele onjuistheden in het adres en/of adreswijzigingen onverwijld per e-mail (info@DJOOZ.com) aan DJOOZ kenbaar te maken.

5.5 Is de gekochte zaak direct uit voorraad leverbaar, dan wordt deze zo spoedig mogelijk bij koper afgeleverd. Bij levering(en) binnen Nederland streeft DJOOZ naar een levertijd van vijf werkdagen na verzending van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail en ontvangst van de betaling. Informatie over levertijden in het buitenland kan per e-mail (info@DJOOZ.com) bij DJOOZ worden opgevraagd.

5.6 Elke op de DJOOZ Website genoemde levertijd is indicatief. Er is nimmer sprake van een fatale levertermijn, zodat DJOOZ bij overschrijding ervan niet (van rechtswege) in verzuim verkeert.

5.7 DJOOZ zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen indien de gekochte zaak niet binnen de door DJOOZ aangegeven termijn kan worden afgeleverd.

5.8 Bedraagt de overschrijding van de levertijd dertig (30) dagen, te rekenen vanaf het moment waarop DJOOZ de van de in artikel 3.5 genoemde bevestigingse-mail heeft verzonden en de betaling van de Koper is ontvangen, dan heeft Koper het recht de Koop schriftelijk of per e-mail (info@DJOOZ.com) te ontbinden. Ontbindt Koper de Koop op de hiervoor beschreven wijze, dan heeft hij binnen de in artikel 11.4 genoemde termijn recht op teruggave van het aankoopbedrag (inclusief betaalde verzendkosten) voor zo ver deze reeds is voldaan. Koper heeft nimmer recht op vergoeding van gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade.

5.9 Indien producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal DJOOZ op de DJOOZ Website aangeven wanneer deze producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.10 Het is niet mogelijk een gekochte zaak af te halen in een winkel(s) waar DJOOZ producten worden verkocht.

5.11 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland bedragen € 5,95. Bij binnenlandse bestellingen met een waarde hoger dan € 100,- (per bestelling), brengt DJOOZ geen verzendkosten in rekening.

5.12 De verzendkosten van de bestelling in het buitenland zijn onder meer afhankelijk van de grootte van de bestelling en het land van bestemming. Informatie over deze verzendkosten is te vinden op de DJOOZ Website en kan per e-mail (info@DJOOZ.com) worden opgevraagd.

 

6 Garantie

6.1 DJOOZ staat ervoor in dat haar producten voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de DJOOZ Website.

6.2 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals vermeld op de DJOOZ Website, dient koper DJOOZ binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak schriftelijk of per e-mail (info@DJOOZ.com) te informeren over de klachten daarover.

6.3 Indien de gekochte zaak niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en/of omschrijving zoals vermeld op de DJOOZ Website en de klachten daarover door DJOOZ geldig zijn bevonden, heeft Koper het recht de gekochte zaak kosteloos terug te zenden aan DJOOZ. In dat geval heeft koper recht op kosteloos herstel van de gekochte zaak, op vervanging door een gelijksoortig product, of - indien de gekochte zaak niet meer leverbaar is - op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel door koper betaalde verzendkosten.

6.4 DJOOZ is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan de gekochte zaak als gevolg van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (waaronder begrepen het niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) en het niet opvolgen van wasvoorschriften. Evenmin aanvaardt DJOOZ aansprakelijkheid voor slijtage die het gevolg is van dan wel samenhangt met normaal gebruik van de gekochte zaak.

 

7 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de gekochte zaak gaat op koper over op het moment waarop de gekochte zaak ter bezorging wordt aangeboden op het door koper opgegeven adres, ongeacht of koper de gekochte zaak op dat moment in ontvangst neemt.

 

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 DJOOZ draagt de eigendom van de gekochte zaak pas over - ondanks de feitelijke (af)levering ervan – op het moment dat Koper de volledige koopprijs heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de gekochte zaak, die onder het eigendomsvoorbehoud van DJOOZ valt door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

 

9 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de DJOOZ Website en haar producten, berusten bij DJOOZ. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DJOOZ is het koper niet toegestaan DJOOZ’ intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of uit te oefenen, dat in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

 

10 Aansprakelijkheid

10.1 Hoewel DJOOZ zeer zorgvuldig te werk gaat om de juistheid en volledigheid van de op de DJOOZ Website verstrekte informatie (waaronder in elk geval begrepen prijzen, aanbiedingen, levertijden en productomschrijvingen) te waarborgen, aanvaardt DJOOZ geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in informatie op de DJOOZ website en/of in haar bevestigingse-mail. DJOOZ behoudt zich het recht voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden te allen tijde te corrigeren.

10.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DJOOZ, aanvaardt DJOOZ geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die koper lijdt als gevolg van vertraging en/of niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld door een (tijdelijk) technisch probleem van de DJOOZ Website en/of storingen in het elektronische betalingssysteem.

10.3 DJOOZ is evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade die Koper lijdt ten gevolge van het niet, niet-tijdige of niet-volledige bezorging van de bestelling.

10.4 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van DJOOZ beperkt tot maximaal het aankoopbedrag, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. DJOOZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

 

11 Herroepingsrecht Koop en ontbinding

11.1 Gedurende veertien dagen na de ontvangst van de gekochte zaak heeft koper het recht de Koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient per aangetekende brief of per e-mail (info@DJOOZ.com) te worden ingeroepen, waarbij de brief/e-mail binnen de hiervoor genoemde bedenktijd door DJOOZ dient te zijn ontvangen.

11.2 Gedurende de in artikel 11.1 genoemde bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met de gekochte zaak en de verpakking. Koper zal de gekochte zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij deze wenst te behouden.

11.3 Ontbindt koper de Koop op de in artikel 11.1 beschreven wijze, dan dient hij de gekochte zaak, vrij van schade en gebreken en in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen aan DJOOZ te retourneren, conform de door DJOOZ verstrekte instructies. Het risico en de kosten van deze retourzending zijn voor rekening van koper.

11.4 Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het in artikel 11.1 genoemde bericht van ontbinding zal DJOOZ de door koper betaalde koopprijs (exclusief verzendkosten) terugbetalen.

 

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een Koop die niet aan DJOOZ kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van DJOOZ niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Zolang de overmachtsituatie voortduurt, is DJOOZ niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen en/of kan DJOOZ – te harer keuze - haar verplichtingen jegens koper opschorten. Schort DJOOZ haar verplichtingen op, dan hebben beide partijen het recht de Koop te ontbinden indien en zodra de overmachtsperiode langer dan twee (2) maanden heeft geduurd, of indien duidelijk is dat deze langer dan twee maanden zal duren. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan DJOOZ koper de mogelijkheid bieden de Koop te ontbinden. Ontbindt koper de Koop, dan zal DJOOZ binnen de in artikel 11.4 genoemde termijn overgaan tot teruggave van de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten.

12.2 Ook in geval van overmacht is de aansprakelijkheid van DJOOZ beperkt tot maximaal de koopprijs, vermeerderd met de door koper betaalde verzendkosten. DJOOZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

 

13 Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsverhouding tussen koper en DJOOZ is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

14 Geschilbeslechting

Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de koop en/of Overeenkomst of uit de koop en/of Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen koper en DJOOZ mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.